Regulamin sklepu internetowego BestBed24

 

§ 1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą poprzez Sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.bestbed24.pl
 4. Sprzedawca – BestBed24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 619 202 11 87 , nr REGON 302732726.
 5. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: BestBed, ul. Bohaterów Westerplatte 26, 63-600 Hanulin
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@bestbed.pl
 3. Numer telefonu: +48 607 06 56 75

§ 3 Koszt świadczenia

 1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru, który wynosi odpowiednio:
  a) Kurier 15zł
  b) Kurier dla dużych przesyłek 100zł

 

§ 4 Realizacja umowy sprzedaży

 1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 10 dni lub w momencie dostarczenia towaru jeśli taki sposób płatności wybrał podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (Numer konta: 49102022410000280200458695)
  b) Płatności elektroniczne obsługiwane przez PayU, w tym płatność za pośrednictwem kart kredytowych.
 3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie określonym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika.
 4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie ono anulowane.
 6. W przypadku wyboru opcji zapłaty płatność kartą kredytową Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych Sprzedawcy podanych w Regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:

  - W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

  - Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  - Konsument powinien odesłać lub przekazać towar na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  - Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6 Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przez Kodeks cywilny.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podanych w Regulaminie danych.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca zaleca aby w reklamacji zawrzeć m.in. dane Użytkownika składającego reklamację zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia oraz żądanie reklamacyjne. Nieskorzystanie z powyższego zalecenia nie ma żadnego wpływu na uprawnienia reklamacyjne Konsumenta.

 

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowejc) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

BestBed
ul. Bohaterów Westerplatte 26
63-600 Hanulin
biuro@bestbed.pl

 

Ja/My*niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*

- Data odbioru*

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

- Adres Konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

*niepotrzebne skreślić